Registrácia látky v zmysle nariadenia REACH - Axxence Slovakia, s.r.o.


Rozšírenie kapacity existujúceho podniku obstaraním stroja pre zvýšenie spracovateľskej a výrobnej kapacity a kvality produkcie spoločnosti Axxence Slovakia s.r.o. –zavedenie inovatívnej technológie do procesu výroby prírodných aróm


Podpora inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu v spoločnosti Axxence Slovakia s.r.o._ITMS2014+: 313012P547


Aplikovaný výskum v oblasti priemyselnej biokatalýzy


Podpora inovácií a technologického transferu Slovenskej republiky, Axxence Slovakia s.r.o., NFP313010CQD1